• Vergroten
  • Verkleinen
  • Normaal

Current Zoom: 100%

PAWEX - particuliere windturbine exploitanten

PAWEX - particuliere windturbine exploitanten

Over PAWEX

PAWEX behartigt de belangen van particuliere windturbine exploitanten in het overleg met de Minister van Economische Zaken, de toezichthouder ACM (voorheen NMa) en de gezamenlijke netbeheerders over de uitvoering van de Elektriciteitswet 1998 en de daarvan afgeleide regelgeving. In dit overleg is PAWEX de representatieve organisatie, zoals bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 van de particuliere windturbine exploitanten.

Als representatieve organisatie:

Neemt PAWEX deel aan het overleg in het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten. De gezamenlijke netbeheerders zijn op grond van artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998 verplicht met PAWEX en de andere representatieve organisaties te overleggen over voorstellen tot wijziging van de voorwaarden en tarieven, die de netbeheerders jegens gebruikers van de elektriciteitsnetten willen hanteren.

Wordt PAWEX geconsulteerd door de toezichthouder ACM over de methode en rekenfactoren voor de tariefsregulering.

Voert  PAWEX overleg met de Minister van Economische Zaken over voorgenomen wijzigingen van de voor gebruikers van de elektriciteitsnetten relevante wet- en regelgeving.

Voert PAWEX bezwaar- en beroepsprocedures tegen voor windturbine exploitanten ongunstige besluiten van de toezichthouder ACM.

Brengt PAWEX haar standpunt ten aanzien van de periodiek door de netbeheerders op te stellen capaciteitsplannen naar voren.

Uitsluitend particuliere windturbine exploitanten kunnen lid zijn van PAWEX. PAWEX leden nemen voor tenminste 50% risicodragend deel in de exploitatie van één of meer windturbines in Nederland. Leden van PAWEX zijn onder meer agrariërs, coöperatieve windenergie verenigingen, windpark exploitatie ondernemingen en partijen, die het management voeren over meerdere windturbines of windparken.

Het PAWEX lidmaatschap is uitsluitend mogelijk in combinatie met het lidmaatschap van de Nederlandse Wind Energie Associatie NWEA (zie www.nwea.nl).

PAWEX

Postbus 82246
2508 EE Den Haag
telefoon: 085-7605333
e-mail: info@pawex.nl